เมืองพัทยา เปิดสอบบรรจุผู้ช่วยครู จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

เมืองพัทยา เปิดสอบบรรจุผู้ช่วยครู จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

กด Like

ด้วยเมืองพัทยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัด จ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเมืองพัทยา หมวด 4 ส่วนที่ 2 ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู มีรายละเอียดดังนี้

 

 เมืองพัทยา

 

 

จำนวน 15 สาขาวิชาเอก ดังนี้
1) วิชาเอกคณิตศาสตร์…………………จำนวน 6 อัตรา
2) วิชาเอกปฐมวัย……………………….จำนวน 4 อัตรา
3) วิชาเอกภาษาอังกฤษ……………….จำนวน 5 อัตรา
4) วิชาเอกภาษาไทย………………….จำนวน 6 อัตรา
5) วิชาเอกคอมพิวเตอร์………………..จำนวน 2 อัตรา
6) วิชาเอกสังคมศึกษา………………..จำนวน 2 อัตรา
7) วิชาเอกภาษาจีน……………………จำนวน 2 อัตรา
8) วิชาเอกวิทยาศาสตร์……………….จำนวน 1 อัตรา
9) วิชาเอกฟิสิกส์……………………….จำนวน 1 อัตรา
10) วิชาเอกดนตรีไทย…………………จำนวน 1 อัตรา
11) วิชาเอกดนตรีศึกษา………………จำนวน 1 อัตรา
12) วิชาเอกศิลปะ………………………จำนวน 1 อัตรา
13) วิชาเอกคหกรรมศาสตร์…………..จำนวน 1 อัตรา
14) วิชาเอกแนะแนว……………………จำนวน 1 อัตรา
15) วิชาเอกพลศึกษา…………………จำนวน 1 อัตรา

 

เมืองพัทยา

 

ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกฟิสิกส์ ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีไทย ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกแนะแนว ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกพลศึกษา

 

-

 

35 อัตรา

 

-

 

-

 

-

 

สอบแข่งขัน

 

-

 

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

 

-

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,