โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

กด Like

โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

 

โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

 

ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

 

15,960 บาท

 

1 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลภายในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
(6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

 

http://goo.gl/zSdah

 

kroothaiban

   : ,