สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ประจำฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ประจำฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ

กด Like

วว

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

พนักงาน ประจำฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ

 

ตามวุฒิการศึกษา

 

1 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวัสดุศาสตร์ (เซรามิก) , เคมี , ฟิสิกส์ , พอลิเมอร์ , นาโนเทคโนโลยี หรือวิศวกรรมวัสดุ เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๓.๒๐
3. สามารถฟัง อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี
4. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย
5. มีประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการหรือการทำงานในอุตสาหกรรมเซรามิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร

 

1. วิจัยและพัฒนาเซรามิกและวัสดุการแพทย์
2. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา
3. เป็นหัวหน้าโครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำร่วมงานด้านเซรามิก
4. วิเคราะห์ผลการทดสอบวัสดุ
5. เขียนผลงานทางวิชาการ และนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. วิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครถึงวันที่ 26 เมษายน 2556

 

http://www.tistr.or.th/tistr/personnel/apply_job/main_post_apply.php

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

   : , ,