รับสมัครวิทยากร ระดับ ๔ แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ

รับสมัครวิทยากร ระดับ ๔ แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ

กด Like

LOGO-EXAT

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

วิ ทยากร ระดับ 4 แผนกบริ หารงานวิ จัยและพัฒนา กองวิ จัยและพัฒนาวิ ศวกรรมระบบทางพิเศษ

 

10,150 – 14,160 บาท

 

1 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

- สำเร็จการศึกษาวุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มสมัคร
- มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือไม่น้อยกว่า 173 คะแนน สำหรับผู้สอบ Computer Based หรือไม่น้อยกว่า 61 คะแนนสำหรับผู้สอบ Internet Based หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ CU-TEP หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
- ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

 

-

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

www.exat.co.th

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

   : ,