การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662

กด Like

 

การประปาส่วนภูมิภาค129

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Agent)
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor)

 

1. ปริญญาตรี 10,150 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 9,040 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1. ปริญญาตรี (ตามตำแหน่งที่กำหนด)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ตามตำแหน่งที่กำหนด)

 

อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันรับสมัคร)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กรุณาส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนและเหมาะสม ไม่งั้น กปภ.จะไม่รับพิจารณา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1 เมษายน - 28 มิถุนายน 2556

 

http://goo.gl/iybCB

 

การประปาส่วนภูมิภาค

   : ,