บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กด Like

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)

 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

15 ตำแหน่ง

 

ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย สถาบันรัฐ 2.50 สถาบันเอกชน 2.75 ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ไม่น้อยกว่า 2.50

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบวัดผล

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/a43O0X

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,