เคาะอัตราหักเงินกองทุนโรงเรียน

เคาะอัตราหักเงินกองทุนโรงเรียน

กด Like

imfnjg

          นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2556 มีมติเห็นชอบตามที่พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 73 (1) ได้บัญญัติให้ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของร.ร.ในระบบส่งเงินสะสมสำหรับตนเอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์กำหนด ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสามของเงินเดือนรายเดือนที่แต่ละคนได้รับ และต้องไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกองทุนจะเสนอร่างกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนสำหรับร.ร.ในระบบ พ.ศ. …. ต่อที่ประชุม กช.ในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ ซึ่งที่ประชุมให้กองทุนทบทวน โดยเห็นว่าควรกำหนดเพดานส่งเงินสำหรับตนเองเข้ากองทุนในอัตราร้อยละสามของ เงินเดือนที่ได้รับ ไม่เกินเดือนละ 1,500 บาท


รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมจึงเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุน ร.ร.ในระบบ พ.ศ. ….โดย ให้ผอ. ครูส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกินเดือนละ 1,500 บาท และผอ. ครู ในระบบรายใด ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนมาก่อนวันที่กฎกระทรวงบังคับใช้ ไม่ว่าอัตราและวงเงินเท่าใด นับแต่วันที่ใช้บังคับให้ผอ. ครู รายนั้นส่งเงินสะสมเข้ากองทุน ตามอัตราและวงเงินที่กำหนดไว้ตามข้อ 1

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 เม.ย. 2556 (กรอบบ่าย)

   : , , , , ,