คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 11

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 11

กด Like

hhhhh

 

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 11
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดรับสมัครเข้าทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสอบแล้ว สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ในหัวข้อคุรุสภาวันนี้
โดยผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 1). ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมเสื้อยืด กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ 2). แสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันทดสอบ และใบสมัครความรู้ฯ ครั้งที่ 11 ที่ติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ผู้เข้าสอบได้เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลังจากที่ได้สมัครแล้วให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ 3). สามารถนำอุปกรณ์เฉพาะดินสอ 2B ปากกา และยางลบเข้าห้องสอบเท่านั้น 4). ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 5). ห้ามนำกระเป๋าอุปกรณ์การเขียน กระเป๋าสตรี หรือกระเป๋าสัมภาระใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น 6). ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาทีเข้าทดสอบ ผู้จะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มเวลาทดสอบไปแล้วไม่น้อยกว่า 45 นาที รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดอย่างเคร่งครัด
สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อเป็นผู้สิทธิเข้าทดสอบ ถ้ายืนยันได้ว่าได้สมัครทดสอบและชำระเงินครบถ้วนตามกำหนดเวลา ขอให้ยื่นคำร้องและนำเอกสารหลักฐานการชำระเงินใบสมัครทดสอบความรู้ และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มทดสอบความรู้ใบการประกอบวิชาชีพชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2282 4862 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2556

 

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ คุรุสภา