ข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข

ข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข

กด Like

431915-01

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เสนอ ดังนี้

 

1.การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เป็นการจ่ายแบบผสมผสานระหว่างค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ตามพื้นที่และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

 

2.การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพื้นที่ ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ปกติ พื้นที่เฉพาะ 1 และพื้นที่เฉพาะ 2 ยังคงได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเท่าเดิม แต่ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในพื้นที่ปกติ และโรงพยาบาลชุมชนในเขตเมือง ปรับลดลงบางส่วน เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

 

3.การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานให้ใช้เงินบำรุง เพิ่มเติมของแต่ละโรงพยาบาล เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานทั้งการบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมป้องกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภค งานในชุมชน งานบริหาร งานวิชาการ โดยให้คำนึงถึงคุณภาพด้วย โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงตามประกาศหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

 

4.ในสถานบริการที่ประสบปัญหาทางการเงินการคลัง สำหรับเงินค่าตอบแทนตามพื้นที่และผลการปฏิบัติงาน จะมีเงินสนับสนุนจากส่วนกลาง

 

5.สำหรับบุคคลที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย รวมกับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานต่ำกว่า ที่เคยได้รับอยู่เดิมอย่างมีนัยสำคัญ ก็ให้กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ เพื่อช่วยเหลือไม่ให้ได้รับผลกระทบมากเกินไป

 

6.ในระยะเริ่มต้นให้ดำเนินการตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 โดยอัตราค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และให้ศึกษาผลที่เกิดขึ้น สรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งก่อนดำเนินงานในระยะที่ 2

 

สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการต่อไปหลังจากครม.มีมติเห็นชอบคือ การชี้แจงความเข้าใจให้กับทุกวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

 

ที่มา: ศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ
โดย สำนักข่าวอิศรา