ทบ.ชี้ชายไทยเกณฑ์ทหารได้รับสิทธิพิเศษอื้อ

ทบ.ชี้ชายไทยเกณฑ์ทหารได้รับสิทธิพิเศษอื้อ

กด Like

Royal_Thai_Army_Flag.svg

วันนี้ (29 มี.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่ากองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปี2556 ระหว่าง 1 – 12 เม.ย.นี้ โดยผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกได้แก่ ผู้ที่เกิด พ.ศ.2535 อายุ 21 ปีบริบูรณ์ กับผู้ที่เกิด พ.ศ.2527 – 2534 อายุระหว่าง 22 – 29 ปีบริบูรณ์ เฉพาะคนที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการจะได้รับสิทธิตามที่ทางราชการกำหนด คือได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ โดยได้รับเท่าเทียมกับข้าราชการระดับต้น และลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน 9,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งเครื่องแต่งกาย, เครื่องนอน และของใช้ประจำตัว นอกจากนี้ยังมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ, การศึกษา, อาชีพ และอื่นๆ ตามที่กองทัพได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน และการฝึกวิชาชีพก่อนปลด อีกทั้งมีสิทธิสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกในโควตาทหารร้อยละ 40ของทุกปี รวมทั้งนักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนจ่าทหารอากาศ ตลอดจนมีสิทธิลดเวลารับราชการในกองประจำการตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก

 

 354018-01

“เพื่อให้การตรวจเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม กองทัพบกได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างรัดกุม ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจเลือก 153 คณะ แต่ละคณะจะจัดประธานกรรมการการตรวจเลือกเป็นผู้นำหน่วยระดับกองพันขึ้นไป และมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจเลือก ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามผลการตรวจเลือก และตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ขาดการตรวจเลือก โดยเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจเลือกแล้ว ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการตรวจเลือก ได้ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน www.tdd.mi.th, www.sussadee.com อย่างไรก็ตามกองทัพบกขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อว่าจะมีผู้ใดสามารถช่วยเหลือให้ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกโดยไม่มีความผิดได้ และขอย้ำว่าใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จะต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น หากได้รับจากบุคคลอื่นหรือวันอื่นถือว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการไม่ได้ออกให้ ไม่สามารถที่จะนำไปแสดงในการสมัครงานหรือใช้ในกรณีอื่นได้” รองโฆษกกองทัพบก กล่าว

 

 

ที่มา:เดลินิวส์ http://www.dailynews.co.th