สำนักงาน ก.พ. เพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ ในการสอบ ภาค ก 1. วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

สำนักงาน ก.พ. เพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ ในการสอบ ภาค ก 1. วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

กด Like

สำนักงาน ก.พ. เพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ ในการสอบ ภาค ก 1. วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

สำนักงาน ก.พ.

1. วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

(1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

(2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผานการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

   : , ,