มติครม. ให้เงิน 10ล้านสนง.อัยการ จ่ายโบนัสให้ ขรก.-ลูกจ้าง

มติครม. ให้เงิน 10ล้านสนง.อัยการ จ่ายโบนัสให้ ขรก.-ลูกจ้าง

กด Like

มติครม. ให้เงิน 10ล้านสนง.อัยการ จ่ายโบนัสให้ ขรก.-ลูกจ้าง

 

งบประมาณ

 

MThai News วันนี้ 29 ต.ค. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลและสิ่งจูงใจ สำหรับข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอให้เบิกจ่ายเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 10 ล้านบาท

 

ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง แล้ว มาดำเนินการจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลสำหรับข้าราชการธุรการและลูกจ้าง ประจำของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ

 

อย่างไรก็ตาม ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการ การจัดสรรเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการสังกัดฝ่ายบริหาร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 (เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา)

   : , ,