พม. ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน “นัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข”

พม. ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน “นัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข”

กด Like

พม. ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน “นัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข”

กระทรวงแรงงาน

วันนี้ (๑๔ ส.ค.๕๖) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีแถลงข่าว การจัดงาน “นัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข” พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมแถลงข่าว

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นแกนกลางการบูรณาการกับหน่วยงาน องค์กรคนพิการ และทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในภาพรวมที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตคนพิการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุขและเสมอภาค

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการมีอาชีพการมีงานทำของคนพิการ เนื่องจากจะทำให้คนพิการมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนพิการอย่างยั่งยืน เป็นการเปลี่ยนคนพิการจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลัง ” ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่กฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน องค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพและการมีงานทำของคนพิการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ๑) โครงการมหกรรมเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิและอาชีพคนพิการ เป็นการเผยแพร่สร้างความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ รวมทั้งการประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงอาชีพและมีงานทำของคนพิการ” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ๑๑ แห่ง ๒)โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าถึงสิทธิและพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการสู่การมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านสังคมและอาชีพแก่คนพิการ ทั้งการทำงานในสถานประกอบการ ตามมาตรา ๓๓ และการรับบริการจ้างเหมาหรือการรับงานมาทำ ในลักษณะรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการทางสติปัญญา ตามมาตรา ๓๕ ๓)โครงการสัปดาห์รณรงค์การจ้างงานคนพิการ ๗ วัน ๗๐๐ ตำแหน่ง โดยการออกหน่วยจัดหางานคนพิการเคลื่อนที่พร้อมกัน ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔–๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ พื้นที่ดำเนินการ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคนพิการเข้าร่วมสมัครงาน จำนวน ทั้งสิ้น ๘๖๔ ราย ๔) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ โดยการค้นหาสำรวจคนพิการที่ต้องการทำงานในสถานประกอบการ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสิทธิด้านอาชีพและการมีงานทำให้แก่คนพิการ รวมทั้งลงทะเบียนจัดหางานและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำที่มั่นคง โดยดำเนินการในพื้นที่ ๕๗ จังหวัด ตามรายชื่อคนพิการที่แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิด้านอาชีพจากข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการ ๕)โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบการมีความเข้าใจในด้านกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และมีความพร้อมที่จะรับคนพิการเข้าทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการด้านอาชีพ ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และ ๖)โครงการการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท อาทิ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์การอิสระ รวม ๑,๐๐๐ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการต่างๆ ส่งผลให้มีคนพิการได้รับการจ้างงานมากขึ้น โดยขณะนี้มีสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการ เข้าทำงานในสัดส่วน ๑๐๐ ต่อ ๑ หรือดำเนินการตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๑๒,๗๐๒ แห่ง และในปี ๒๕๕๖ มีคนพิการได้ทำงานในสถานประกอบการ จำนวน ๑๙,๒๒๑ คน และได้รับการสร้างงานสร้างอาชีพโดยการให้สัมปทาน หรือจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๒,๕๑๓ คน รวมทั้งสิ้น ๒๑,๗๓๔ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการจ้างงานคนพิการย้อนหลัง ๓ ปี ในปี ๒๕๕๔ มีคนพิการทำงานในสถานประกอบการ จำนวน ๕,๔๔๔ คน ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗,๕๐๕ คน และในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๑,๗๓๔ คน และมีแนวโน้มว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

“การจัดงาน นัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข ครั้งนี้ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในการส่งเสริมและให้โอกาสคนพิการและครอบครัว ได้มีอาชีพ มีงานทำ นอกจากนี้ ยังทำให้คนพิการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจในตนเอง และได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นอีกด้วย” นายอนุสรณ์ กล่าวตอนท้าย.

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaipr.net

   : , ,