สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กด Like

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมt

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

13300-14630 บาท

 

2 ตำแหน่ง

 

ปริญญาตรี

 

-

 

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(๒) รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน ด้านการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเป็นรายพื้นที่
(๓) จัดทำข้อมูลและสารสนเทศของสํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(๔) จัดหาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๔. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย และแผน งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
โดยทดสอบใน ๒ หัวข้อ ดังนี้
(๑) ความรู้ความสามารถด้านแผนที่ และหลักการอ่าน แปล ตีความวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
(๒) ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

 

-

 

-

 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

 

http://www.mnre.go.th

 

-