สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กด Like

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

http://goo.gl/dx5Bon

 

20 อัตรา

 

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือทางสถิติ หรือทางโลจิสติกส์ หรือทางผังเมือง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

 

http://goo.gl/dx5Bon

 

รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำแผน กำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

สอบแข่งขัน

 

http://goo.gl/dx5Bon

 

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

http://goo.gl/dx5Bon

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,