สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-27 มกราคม พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-27 มกราคม พ.ศ. 2557

กด Like

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 11,280 บาท ตำแหน่ง พนักงานสถิติ 18,000 บาท ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 18,000 บาท

 

11 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางพาณิชยการ เช่น บัญชี การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ///////// ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ///////// ตำแหน่ง พนักงานสถิติ วุฒิปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาที่มีการศึกษาสถิติไม่ต่ำกว่า ๑๒ หน่วยกิต

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 20-27 มกราคม พ.ศ. 2557

 

http://goo.gl/0zaboC

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,