องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ รับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 , 2 และ 3 รวม 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556 – 17 มกราคม 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ รับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 , 2 และ 3 รวม 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556 – 17 มกราคม 2557

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

 

๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล เจ้าหน้าที่การประปา ๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นายช่างโยธา ๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเกษตร นิติกร นักพัฒนาชุมชน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

11 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556 - 17 มกราคม 2557

 

http://goo.gl/x6uPw0

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,