กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวนรวม 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวนรวม 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กด Like

กรมวิชาการเกษตร

 

กรมวิชาการเกษตร

 

ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวส.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวส.) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (สวส.)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 5 ตำแหน่ง

 

พนักงานประจำสำนักงาน (สวส.)ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวส.) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ นายช่างไฟฟ้า (สวส.) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างไฟฟ้ากำลัง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

พนักงานประจำสำนักงาน (สวส.) 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติ การรวบรวม ตรวจสอบ ติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา และให้บริการเอกสารของทางราชการ การเก็บรักษา การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น ติดต่อประสานงานการดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง ดูแลรักษา ทำความสะอาดรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการใช้รถดังกล่าว 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวส.) ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับ รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ และช่วยร่างหนังสือ โต้ตอบ พิมพ์ ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือเอกสาร ติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก นายช่างไฟฟ้า (สวส.) 1. ตรวจ ทดสอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข และติดตั้งงานไฟฟ้า 2. บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 3. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/fBxApZ

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,