สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กด Like

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

7 อัตรา

 

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 2-25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/UOdJdw

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,