สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กด Like

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป3

 

15,960 บาท

 

จำนวน 5 อัตรา

 

วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี การเงิน สถิติ หรือโลจิสติกส์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ปฏิบัติงานด้านการบริหาร งานทั่วไป ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/6TVOsE

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,