องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รับสมัครพนักงานส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รับสมัครพนักงานส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง บุคลากร ตำแหน่ง นิติกร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำนวน 11 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556

 

http://goo.gl/TXxsKT

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,