องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 

1.1 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1.2 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 4) ตำแหน่งนายช่างโยธา 5) ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ 6) ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 1.3 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 1) ตำแหน่งวิศวกรโยธา 2) ตำแหน่งนิติกร 3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4) ตำแหน่งเจ้า้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป 5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สันทนาการ 6) ตำแหน่งบุคลากร 7) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8) ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 9) ตำแหน่งนกัวชิาการพัฒนาการท่องเที่ยว 10) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 11) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 12) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

23 ตำแหน่ง 27 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2556

 

http://goo.gl/kU5VpT , http://goo.gl/q5iwjQ , http://goo.gl/cCrruw

 

perdsorbtoday.com