กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนรวม 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนรวม 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กด Like

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา) ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานสนับสนุน)

 

16,400 - 18,040 บาท

 

จำนวนรวม 18 อัตรา

 

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานสนับสนุน) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา) ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม การประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานสนับสนุน) ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงการค้าเสรี การเปิดเสรีทางการค้า การประสานงานเครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการค้าการลงทุนแก่ผูhประกอบการไทยและต่างชาติ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม การติดตามและประเมินผลตามแผนงาน การพัฒนาระบบราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/Kd9Wbn

 

perdsorbtoday.com

   : , , ,