รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กด Like

กระทรวงสาธารณสุข

 

กลุ่มงาน เทคนิค

 

นายช่างเทคนิค

 

12,240 บาท

 

1 อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และ รายละเอียดที่ก าหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิดรวมกัน คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ส ารวจท้องที่เพื่อก าหนดเขตและสถานที่ เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/634998936267100250.pdf

 

เปิดสอบงานราชการ.com

   : ,