องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ตำแหน่ง ช่างโยธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง สันทนาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

 

-

 

จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

-

 

-

 

สอบแข่งขัน

 

-

 

ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

-

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,