สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง รวมจำนวน 22 อัตรา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง รวมจำนวน 22 อัตรา

กด Like

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการวิจัยพัฒนาและประเมินองค์กรและสร้างเครือข่าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารการทดสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านพื้นฐาน ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

-

 

จำนวน 13 ตำแหน่ง

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

-

 

-

 

สอบแข่งขัน

 

-

 

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

 

-

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,