ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 ตุลาคม 2556

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 ตุลาคม 2556

กด Like

ธนาคารกรุงไทย

 

ธนาคารกรุงไทย

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

4 อัตรา

 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคาร และมีความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการประสานงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 ตุลาคม 2556

 

http://goo.gl/6g7lBi

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,