กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กด Like

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

 

13,300 - 14,630 บาท

 

จำนวน 7 ตำแหน่ง

 

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟิสิกส์ ทางภุมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ ทางอุตุนิยมวิทยา หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ แผนที่อากาศประเภทต่าง ๆ ศึกษา ค้นคว้า และทดสอบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/hqwsP7

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,