สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) ต้องการผู้สนใจร่วมงาน โดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเป็นการด่วน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) ต้องการผู้สนใจร่วมงาน โดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเป็นการด่วน

กด Like

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)

 

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเป็นการด่วน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอน,ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้ มีความสามารถในการเขียนบันทึก จดหมาย รายงานการประชุมได้ มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะได้เป็นอย่างดี มีความรอบคอบและสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

 

ควบคุมและดูแล การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฎิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ ของสำนักงาน พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบครุภัณฑ์ตามรอบของปีงบประมาณประจำปี จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล Vendor Profile การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 :2008,ISO/IEC 27001:2005,ISO/IEC 20000:2005 ประสานงาน และติดตามการส่งมอบสินค้า/บริการ ของ Vendor ให้คำปรึกษาด้านระเบียบข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

http://www.ega.or.th/

 

www.rubook.com

   : , , ,