สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2556

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2556

กด Like

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

พนักงานต้อนรับ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

3 อัตรา

 

การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง

 

พนักงานต้อนรับ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ E-mail,Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รักในงานการบริการ และสามารถประสานงานได้ดี ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า มีความรู้ ความสามารถในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หากมีประสบการณ์และความรู้ด้านงานช่างไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ซ่อมบำรุง และงานเครื่องเสียงห้องประชุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2556

 

ยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ ๔ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร.๐ – ๒๖๖๙ – ๓๒๕๔ – ๖๓ ต่อ ๑๐๒๖ หรือส่งใบสมัครทาง E-mail : panatee_coop@hotmail.com สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.clt.or.th

 

www.rubook.com

   : , , ,