อบต.วาริน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล 6 อัตรา 3 – 21 มิถุนายน 2556

อบต.วาริน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล 6 อัตรา 3 – 21 มิถุนายน 2556

กด Like

อบต

 

 

อบต.วาริน จังหวัดอุบลราชธานี

 

พนักงานส่วนตำบล

 

คุณวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) เงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เงินเดือน ๖,๐๕๐ บาท

 

ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา สันทนาการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

 

คุณวุฒิปริญญาตรี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตาแหน่งนี้ได้

 

พนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3

 

สอบแข่งขัน

 

สามารถสอบถามได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556

 

http://goo.gl/edOpB โทรศัพท์ 0-4584-8029

 

www.boontermblog.com

   : , , , ,