กรมเจ้าท่า รับสมัคร นายช่างเขียนแบบ (9-21 เม.ย.56)

กรมเจ้าท่า รับสมัคร นายช่างเขียนแบบ (9-21 เม.ย.56)

กด Like

กรมเจ้าท่า
 

นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 

นายช่างเขียนแบบ

 

12,240 บาท

 

1 อัตรา

 

ปวส.

 

ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเขียนแบบโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมโยธา วิชาการก่อสร้างหรือวิชาการโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล หรือเขียนแบบโยธา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 9 – 21 เมษายน 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/634999984977860214.pdf
ผู้สมัครสอบแข่งขันโปรดทราบ
1. ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัว 13 หลักปรากฏชัดเจน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2. สิ่งที่อนุญาตให้ใช้แสดงตนในการเข้าสอบได้
- ใบเหลือง (ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, รูปถ่ายและตราประทับ)
- ใบชมพู (ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, รูปถ่ายและตราประทับ)
- ใบขาวที่รับรองตัวบุคคล
- บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ
- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หมดอายุ
3. สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ
- ใบแจ้งความ
- สำเนาบัตร
- บัตรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนด เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
4. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 

-

   : , ,