สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา

กด Like

อย

 

พนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา สํานักด่านอาหารและยา

 

14,020 บาท ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 980 บาท

 

2 อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครจากผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ในทางที่ส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1 - 11 เมษายน 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/635000028039863848.pdf

 

-

   : , , ,