สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการ

กด Like

กระทรวงสาธารณสุข

 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

 

นักทรัพยากรบุคคล

 

15,960 บาท

 

1 อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/634998936267100250.pdf

 

เปิดสอบงานราชการ.com

   : , ,