ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ เปิดคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2556

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ เปิดคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2556

กด Like

กรมการแพทย์

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์

 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

11,680 บาท

 

2 อัตรา

 

ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

1 ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2 มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานในแบบ Web Application โดยการใช้เครื่องมือ เช่น php java MySQL เป็นต้น รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใช้งาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2556

 

www.dms.moph.go.th

 

www.rubook.com

   : , , ,