กระทรวงการคลัง รับสมัครคนพิการ เป็นพนักงานราชการทั่วไป

กระทรวงการคลัง รับสมัครคนพิการ เป็นพนักงานราชการทั่วไป

กด Like

กระทรวงการคลัง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป

………………………………………………………………………………………..

 

บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

พนักงานบริการ

 

9,960 บาท และเงินเพิ่มกาีรครองชีพชั่วคราวตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

1

 

ปวช.

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1. การดูแล และบำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน 2. ส่งหนังสือทั้งในและนอกสำนักงาน 3. ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานปกติ

 

ดูรายละเอียดเพิมเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

7-27 พฤษภาคม 2556

 

http://www.mof.go.th/home/job/260413.pdf

 

mof.go.th

   : , ,