รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

กด Like

กระทรวงการต่างประเทศ129

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์

 

13,300 บาท

 

7 ตำแหน่ง

 

ปริญญาตรี

 

- เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
- เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

 

http://www.mfa.go.th/

 

-

   : ,