หางาน

: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

 สถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)

สถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)

Job Description

• ติดต่อประสานงาน ออกแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย/ปวช./ปวส. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ตามแผนประจำปี รวมถึงการออกบูทประชาสัมพันธ์
• ดูและจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ
• ดูแล และบริหารจัดการสื่อ Social media ของสถาบัน
• ให้ข้อมูลการสมัครเรียนแก่ผู้สนใจ ตลอดจนถึงการชักชวน แนะนำให้สมัครเรียน
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การขายและการตลาด

Qualifications

Gender:
ชาย หรือ หญิง
Age:
25 - 35 ปี
Nationality:
ไม่ระบุ
Year experience:
3 - 5 ปี
Education:
ปริญญาตรี

    • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย หรือการตลาด 3-5 ปี
    • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
    • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานประชาสัมพันธ์และการขาย มั่นใจตนเอง มีทักษะในการนำเสนองาน
    • ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และออกต่างจังหวัดได้